Bylo Vám již 18 let?

Vstupujete na stránky s prodejem alkoholu. Prosím potvrďte, že Vám již bylo 18 let.


Obchodní podmínky

 DOBRÝ  ROČNÍK

Obchodní podmínky


I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě dobryrocnik.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka).2. Provozovatelem internetového obchodu je Ondřej Ceé, Václava Klementa 824, 293 01, Mladá Boleslav, ičo 74855042 .              3. Prostřednictvím katalogu zboží, nacházejícího se internetové adrese www.dobryrocnik.eu a určeného k objednávání ze strany zákazníků, činí provozovatel zákazníkům výzvu k podávání návrhů (objednávek) na koupi zboží.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře v internetovém obchodě činí zákazník závaznou objednávku. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy adresovaným prodávajícímu. Obdržení objednávky potvrzuje prodávající neprodleně kupujícímu elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce. Kupní smlouva vzniká dodáním objednaného zboží kupujícímu, tj. v okamžiku převzetí zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Minimální cena jedné objednávky je 200,- Kč (v jakémkoliv mixu).
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
5. Způsob placení kupní ceny a způsob doručení zboží volí kupující při vyplňování objednávkového formuláře.
6. Dodací podmínky jsou podrobně specifikovány na internetové adrese www.dobryrocnik.eu v rubrice nazvané "Doprava". Tyto dodací podmínky jsou součástí těchto obchodních podmínek.
8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
7. Za poslání zásilky účtuje provozovatel dopravné ve výší 160 Kč (v případě doručení zásilky dopravcem) (bez ohledu na počet posílaných láhví) kdy objednané množství lahví nepřevyšuje 18ks. V ostatních případech účtuje provozovatel dopravné ve výši skutečných nákladů vynaložených na přepravu zásilky kupujícímu a je vypočítáno individuálně. Balné provozovatel neúčtuje.
10. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu dobryrocnik.eu, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a k jejich obchodnímu a marketingovému využití. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám (s výjimkou uvedenou dále).
11. Pokud nedojde u objednávky k platbě nebo jejímu vyzvednutí do 7 dnů ode dne objednání, bude tato objednávka stornována. Po e-mailové nebo telefonické dohodě je možné objednávku obnovit.

III. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta dle předchozí věty ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
2. Kupující musí o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání e-mailem zaslaným na adresu info@vinodom.com . K odstoupení od kupní smlouvy může kupující použít vzorový formulář, který je přílohou těchto obchodních podmínek. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1.
3. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení peněžních prostředků použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro platby prodávajícímu. Jiným způsobem může prodávající vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil; kupujícímu v takovém případě nevzniknou žádné další náklady.
4. Kupující bez zbytečného odkladu po odstoupení od kupní smlouvy zašle zboží zpět na adresu sídla prodávajícího, nebo je předá prodávajícímu v jeho provozovně nacházející se na adrese sídla prodávajícího. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží ponese kupující.
5. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

IV. Reklamační řád

1. V případě, že zásilka vykazuje zjevné vady přepravního obalu (protržení, rozbití, apod.) nebo obsahu (zvuk zjevně rozbitých láhví, prosakování vína obalem apod.), je kupující oprávněn odmítnout převzetí. V tomto případě bude zásilka automaticky zaslána zpět a bude expedována nová zásilka.
2. Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití, garantuje prodávající kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně a to e-mailem zaslaným na adresu info@dobryrocnik.eu. V oznámení o reklamaci kupující mimo jiné označí nezaměnitelně dodávku zboží, která reklamované zboží obsahovala, a to např. číslem objednávky, příp. údajem o tom, že zboží bylo koupeno prostřednictvím internetového obchodu dobryrocnik.eu

3. Zjistí-li kupující, že zboží má vady, oznámí to bez zbytečného odkladu prodávajícímu a vadné zboží prodávajícímu vrátí do druhého dne od zjištění vady v původním obalu - láhvi opatřené původní zátkou a plné (s původním obsahem) alespoň ze dvou třetin tak, aby vada mohla být přezkoumána. Kupující doručí reklamované zboží na svůj náklad prodávajícímu na adresu, kterou mu prodávající sdělí. Kupující vytkne vadu zboží buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. V případě oprávněné reklamace prodávající kupujícímu nahradí náklady vynaložené kupujícím na doručení reklamovaného zboží prodávajícímu, a to do výše odpovídající nejlevnějšímu z obvyklých způsobů doručení zboží.
4. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné zdůvodnění zamítnutí reklamace. Písemné potvrzení o uplatnění reklamace vydá prodávající kupujícímu při osobním uplatnění reklamace kupujícím okamžitě na místě samém a v případě písemné reklamace bez zbytečného odkladu (zpravidla do 3 pracovních dnů) e-mailem zaslaným kupujícímu na adresu kupujícího, která je prodávajícímu známa, anebo poštovní zásilkou též na adresu kupujícího. Písemné potvrzení o vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu ve lhůtách dle odstavce 5 tohoto reklamačního řádu e-mailem zaslaným kupujícímu na adresu kupujícího, která je prodávajícímu známa, anebo poštovní zásilkou též na adresu kupujícího, příp. si je po dohodě kupující vyzvedne na místě, kde reklamaci uplatnil.
5. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.
6. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu poté. Je-li zboží vadné, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad anebo přiměřenou slevu. Není-li dodání nového zboží bez vad možné (např. v důsledku vyčerpání zásob), může kupující od smlouvy odstoupit. Kupující může od smlouvy odstoupit též pro opakovaný výskyt vady a rovněž tehdy, pokud prodávající reklamaci včas nevyřídí.
7. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zboží vyskytne, během jednoho měsíce od převzetí zboží. Po delší době není možné reklamaci uplatit a prodávající neodpovídá za nesprávné skladování a archivaci vína kupujícím.
8. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
9. Ustanovení odstavců 4, 5, 7 a 8 tohoto reklamačního řádu se nepoužijí v případě, kupuje-li věc v internetovém obchodě podnikatel ve zřejmé souvislosti s vlastní podnikatelskou činností. V takovém případě se postupuje dle příslušných ustanovení zákona.
10. Při dodání nového zboží bez vad si prodávající ponechá vadné zboží převzaté od kupujícího pro účely posouzení reklamace.

V. Další práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající vystaví v souvislosti s prodejem daňový doklad, který kupující obdrží ke zboží při převzetí zboží od našeho přepravce, příp. při osobním odběru.
2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám.
3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
5. Prodávající má taktéž právo odmítnout objednávku z důvodu vyčerpání zásob objednaného zboží.

VI. Další práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správné a úplné údaje v objednávce, zejména pak poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, kontakty pro upřesnění objednávky a údaje o své plnoletosti.
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
3. Kupující má právo písemně nebo e-mailem stornovat odeslanou objednávku dokud nezaplatil cenu zboží a neobdržel ještě informaci o tom, že zboží je již kupujícímu přepravováno.
4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
5. Při přebírání zásilky od přepravní společnosti DPD v případě platby dobírkou je důležité si vyžádat doklad o zaplacení dobírkové částky (důležité pro případné reklamační řízení).
6. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu vinodomu.com, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
3. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
4. Veškeré potraviny a pití dodané prodávajícím je kupující povinen uskladňovat a spotřebovat tak, jak je uvedeno na obalech produktů.

5. Veškeré platby je možné realizovat pouze převodem na účet nebo platební kartou přes objednací formulář.
6. Objednávat alkohol na stránkách vinodomu.com smí pouze osoba starší 18 let.